Rokas Giedraitis seka tėčio pėdomis

2012-04-03 13:23
Giedrius Vaitkevičius, „Šiaulių kraštas“
Praėjusią vasarą Rokas Giedraitis tapo pasaulio jaunių čempionu
Praėjusią vasarą Rokas Giedraitis tapo pasaulio jaunių čempionu
Nuotr. Fotodiena.lt/R.Dačkus
Ne­ti­lo kal­bos, kad per­nai pa­sau­lio jau­nių iki 19 me­tų (U-19) krep­ši­nio čem­pio­nu ta­pęs Ro­kas Gied­rai­tis į Lie­tu­vos rink­ti­nę pa­te­ko dėl ko­man­dos tre­ne­rio – tė­čio, bu­vu­sio krep­ši­nin­ko Ro­ber­to Gied­rai­čio. 19-me­tis Ro­kas sėk­min­gu žai­di­mu Šiau­lių „AB­RO-Uni­ver­si­te­to“ ko­man­do­je įro­dė, kad kal­bos – iš pirš­to lauž­tos.

Ti­ki­si pra­ver­ti „Šiau­lių“ du­ris

– Tre­ni­ruo­jie­si su „Šiau­liais“. Kaip se­ka­si?
– Sten­giuo­si ne­pra­leis­ti tre­ni­ruo­čių. Ši pa­tir­tis man la­bai pa­dės atei­ty­je. „Šiau­lių“ ko­man­dos ly­gis la­bai aukš­tas, net nė­ra ko gre­tin­ti su Na­cio­na­li­ne krep­ši­nio ly­ga. Eki­po­je di­de­lė kon­ku­ren­ci­ja. Ma­nau, šie­met „Šiau­liai“ tu­rė­tų su­si­grą­žin­ti Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos bron­zos me­da­lius.

– Ka­da ke­ti­ni pra­ver­ti „Šiau­lių“ du­ris?
– Jei­gu „Šiau­liai“ pa­siū­lys, pa­si­ra­šy­siu kont­rak­tą. Ta­čiau kvie­ti­mo dar ne­ga­vau.

– La­biau no­rė­tum žais­ti „Šiau­liuo­se“ ar tė­čio tre­ni­ruo­ja­mo­je Ute­nos „Ju­ven­tus“?
– Pas tė­tį žais­ti ne­no­riu. Ge­riau „Šiau­liuo­se“. Čia vis­kas vie­to­je. Bū­tų pui­ku.

Pir­miau­sia rei­kia pa­siek­ti LKL ly­gį, o vė­liau žiū­rė­sim. No­rė­čiau sa­ve iš­ban­dy­ti NBA (juo­kia­si – aut. pa­st.). Sva­jo­ju žais­ti stip­rio­je Eu­ro­ly­gos ko­man­do­je. Pa­tin­ka „Bar­ce­lo­na“. Ypač jos ly­de­ris Juanas Carlosas Navarro. Jo ko­pi­juo­ti ne­ban­dau. Sten­giuo­si žais­ti kaip Ke­vi­nas Du­ran­tas.

Iš lie­tu­vių idea­lo ne­tu­riu. Vi­si ge­ri. Ži­no­ma, tė­tis taip pat ma­no idea­las. Ban­dau pa­siek­ti dau­giau, nei jis.

– Ko­kios ga­li­my­bės jau­nam krep­ši­nin­kui pra­si­muš­ti?
– Nė­ra leng­va. Tu­ri no­rė­ti, įdė­ti la­bai daug dar­bo. Jei ne­bus no­ro ir dar­bo, nie­ko ne­pa­siek­si.

As­me­ni­nė sta­tis­ti­ka ne­rū­pi

– Kaip ver­ti­ni praė­ju­sį se­zo­ną?
– No­rė­jo­si dau­giau per­ga­lių. Rung­ty­nių pa­bai­go­se pri­stig­da­vo­me jė­gų, šal­to pro­to. Tre­ne­ris Ro­lan­das Vai­čiū­nas bū­da­vo ne­pa­ten­kin­tas, ta­čiau vi­si stra­te­gai pyks­ta, pa­sa­ko, kas ne­ge­rai. Ki­taip ne­to­bu­lė­tu­me.

As­me­ni­nė sta­tis­ti­ka rū­pi ma­žiau­siai. Svar­biau­sia – ko­man­dos žai­di­mas.

– Kaip ver­tin­ti Na­cio­na­li­nės krep­ši­nio ly­gos ly­gį?
– NKL žai­džiau pir­mus me­tus, tad man jis – ga­na aukš­tas. NKL tik­rai stip­res­nė už Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gą, ku­rio­je žai­džiau per­nai.

– Net­ru­kus „AB­RO-Uni­ver­si­te­tas“ ko­vos dėl iš­li­ki­mo NKL. Ko­kie šan­sai?
– Žai­si­me su Plun­gės „Olim­pu“. Vi­sa ko­man­da žiū­rė­jo­me pir­mą­sias RKL fi­na­lo se­ri­jos rung­ty­nes Plun­gė­je. Ne­di­de­lė sa­lė bu­vo vi­siš­kai pil­na. Kai ku­rie žmo­nės net sto­vė­jo. Ma­nau, kad ten žais­ti bus sma­gu. Ti­kiu sa­vo ko­man­da ir ma­nau, kad iš­lik­si­me. Apie iš­kri­ti­mą net ne­kal­ba­me.

– Jei ko­man­da iš­kris­tų į RKL, kaip tai pa­veik­tų Šiau­lių krep­ši­nį?
– Jau­nes­ni žai­dė­jai ne­tu­rė­tų kur žais­ti. Mums bū­ti­na lai­mė­ti ir lik­ti NKL.

Apie tai, kur žai­siu ki­ta­me se­zo­ne dar ne­gal­vo­ju, pir­miau­sia rei­kia šį baig­ti.

Pa­sau­lio čem­pio­nas

– Va­sa­rą ta­pai jau­nių iki 19 me­tų (U-19) pa­sau­lio čem­pio­nu. Koks jaus­mas?
– La­bai ge­ras. Sun­ku ap­sa­ky­ti. Bep­ro­tiš­kai sma­gu. Ta­čiau, kad tai pa­siek­tu­me, rei­kė­jo įdė­ti daug dar­bo.

– Kas lė­mė per­ga­lę?
– Tu­rė­jo­me Jo­ną Va­lan­čiū­ną, Vy­te­nį Či­žaus­ką, Do­vy­dą Re­di­ką, Ed­ga­rą Ula­no­vą. Jie aukš­tes­nio ly­gio žai­dė­jai, rung­ty­niau­jan­tys ge­ro­se ko­man­do­se.

– Daž­nai pri­si­me­ni trium­fą?
– Ne. Šia­me se­zo­ne žiū­riu į prie­kį, mąs­tau apie ar­tė­jan­čias rung­ty­nes.

– Kal­ba­ma, kad ko­man­dos stip­ry­bė bu­vo at­mos­fe­ra. Ko­kia ji?
– Vi­si vie­nas ki­tą pa­lai­kė, no­rė­jo lai­mė­ti, ko­vo­jo dėl bend­ro tiks­lo. Ne­bu­vo jo­kių už­gau­lio­ji­mų. Įta­kos per­ga­lei tu­rė­jo ir ak­ty­vūs sir­ga­liai, ku­rių Ry­go­je bu­vo daug.

– Ko­man­do­je bu­vai tu, kur­šė­niš­kiai Do­vy­das Re­di­kas ir Egi­di­jus Moc­ke­vi­čius, šiau­lie­čiai tre­ne­riai Ro­ber­tas Gied­rai­tis ir Egi­di­jus Va­si­liaus­kas. Anks­čiau eki­pai at­sto­va­vo ir ki­tas kur­šė­nie­tis Eval­das Aniu­lis. Ko­dėl tiek daug ap­skri­ties krep­ši­nin­kų?
– Gal­būt taip su­ta­po, gal­būt užau­go ge­ra kar­ta. Ki­to­se rink­ti­nė­se daug šiau­lie­čių nė­ra, ta­čiau tu­ri­me pui­kias są­ly­gas vis­ką pa­siek­ti. Gal­būt taip išei­na.

– Ar pa­lai­kai ry­šius su „auk­si­nės“ ko­man­dos drau­gais?
– Dau­giau­siai bend­rau­ju su Dei­vi­du Pu­kiu, Ar­nu But­ke­vi­čiu­mi. Jie at­sto­vau­ja „Sa­ka­lams“, abiem ge­rai se­ka­si. Gal­būt Dei­vi­das no­rė­tų dau­giau lai­ko žais­ti aikš­tė­je.

– La­bai pa­pras­tas, ge­ro cha­rak­te­rio, nė kiek neuž­rie­tęs no­sies. Net ne­si­jau­čia, jog jis žvaigž­dė. Jo­nas su vi­sais bend­rau­ja kaip ly­gus su ly­giais. Ma­to­si, kad žmo­gus iš ne­di­de­lio mies­to.

– Jo­nas pa­skel­bė, kad va­sa­rą vyk­sian­čia­me jū­sų am­žiaus Eu­ro­pos čem­pio­na­te jis rink­ti­nei ne­be­pa­dės. Kiek tai tu­rės įta­kos?
– Bus sun­kiau. Anks­čiau daug ka­muo­lių duo­da­vo­me Jo­nui, da­bar steng­si­mės žais­ti la­biau ko­man­di­nį krep­ši­nį. Tu­ri­me ir ki­tą ne­blo­gą vi­du­rio puo­lė­ją Egi­di­jų Moc­ke­vi­čių.

Šios ko­man­dos tiks­las vi­sa­da aukš­čiau­sias – auk­so me­da­liai. Ma­nau, kad juos ga­li­me lai­mė­ti ir be Jo­no. Ži­no­ma, man pir­miau­sia rei­kia pa­tek­ti į rink­ti­nę. Dar net nė­ra pa­skelb­tas kan­di­da­tų są­ra­šas. Steng­siuo­si, da­ry­siu vis­ką, kad pa­pul­čiau į ko­man­dą.

Se­ka tė­čio pė­do­mis

– Rink­ti­nė­je bu­vai tar­si dvy­lik­tas žai­dė­jais. Šne­ka­ma, kad į ko­man­dą pa­te­kai tik dėl tė­čio. Kaip ver­ti­ni to­kias kal­bas?
– Nek­rei­piu dė­me­sio. Aš tu­riu sa­vo nuo­mo­nę, o jie – sa­vo. Dėl to­kių kal­bų nė­ra skau­du, nes džiau­giuo­si, jog bu­vau rink­ti­nė­je. Ži­no­ma, no­rė­jo­si žais­ti dau­giau, bet ko­man­do­je bu­vau pir­mus me­tus. Dar rei­kia su­tvir­tė­ti, su­stip­rė­ti.

– Ar tė­tis daž­nai duo­da pa­ta­ri­mų?
– La­bai daž­nai. Kai grįž­ta iš Ute­nos, vi­sa­da pa­si­žiū­ri­me vaiz­do įra­šus. Išk­lau­sau tė­čio pa­ta­ri­mų, su­tin­ku su vi­so­mis pa­sta­bo­mis.

– Kiek įta­kos ta­vo kar­je­rai tu­rė­jo tai, kad tė­tis – bu­vęs krep­ši­nin­kas?
– Tė­tis į krep­ši­nį at­ve­dė pir­mo­je kla­sė­je, rug­sė­jo mė­ne­sį. Ma­nau, kad jis taip nu­spren­dė, nes pa­ts žai­dė. Ma­ma no­rė­jo, kad lan­ky­čiau šo­kius. Man krep­ši­nis pa­ti­ko iš­kart, jo­kio ki­to spor­to ne­su iš­ban­dęs. Vi­są lai­ką ma­ne tre­ni­ra­vo Egi­di­jus Va­si­liaus­kas. Prieš „AB­RO-Uni­ver­si­te­tą“ dve­jus me­tus žai­džiau RKL „Sau­lės-Aukš­ta­ba­lio“ ko­man­do­je.

– Ar var­žy­da­vo­tės su tė­čiu?
– Kie­me žais­da­vo­me „Mi­nu­są“. Vai­kys­tė­je lai­mė­ti ne­tu­rė­da­vau šan­sų. Tė­tis nu­ga­lė­da­vo vi­sa­da, pa­tai­ky­da­vo ne­są­mo­nin­gų me­ti­mų. Ta­čiau paau­gęs esu lai­mė­jęs.

– Ta­vo tė­tis ki­lęs iš Kau­no, bet be­veik vi­są kar­je­rą pra­lei­do Šiau­liuo­se...
– Tė­čio mei­lė Šiau­liams pra­si­dė­jo ta­da, kai jis įsto­jo į Šiau­lių uni­ver­si­te­tą. Čia pri­ta­po ir li­ko. Šiau­liuo­se bu­vo ge­ros są­ly­gos, nie­kur ne­rei­kė­jo iš­vyk­ti. Jis čia bu­vo ir žai­dė­jas, ir ka­pi­to­nas, ir tre­ne­ris, ir vy­riau­sia­sis tre­ne­ris.

– At­si­me­ni tė­tį žai­džian­tį?
– Ne­daug. Pa­me­nu pa­sku­ti­nį­jį LKL Ma­žo­jo fi­na­lo se­ri­ją su „Sa­ka­lais“. Šiau­lie­čiai lai­mė­jo 3:2. Ne­su emo­cin­gas sir­ga­lius, ta­čiau vi­sa­da pa­lai­kau tė­tį, no­riu, kad jis lai­mė­tų.

– Ta­vo bro­lis Do­vy­das taip pat žai­džia krep­ši­nį. Gal dar vie­nas Gied­rai­tis bus krep­ši­nin­kas?
– Gal­būt. Da­bar jam 16-a, jis tre­ni­ruo­ja­si pas tą pa­tį tre­ne­rį, kaip ir aš – Egi­di­jų Va­si­liaus­ką.
Rodyti komentarus

Anonimas
Bl ta roza bebro grina

--
parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt
2012-04-04
+1
Atsakyti
Nba
Vyksta registracija į Nba live 2005 virtualų turnyrą! Prisijunk ir tu!:)

revolution.lt

--
parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt
2012-04-04
+2
Atsakyti
Nba
Vyksta registracija į Nba live 2005 virtualų turnyrą! Prisijunk ir tu!:)

revolution.lt

--
parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt
2012-04-04
-1
Atsakyti
jis ginasi siplnai isvis man jis kiauras cjis ne rinktines lygio o jonas tai puse komandos sneka jis pievas pasimetes man jis
2012-04-03
+1
Atsakyti
karolis
tikiuosi nepaveldejo tevo pasiputimo ir arogancijos,teko dirbt tauro sporto rumuose tai net nesisveikindavo,elgdavosi kaip su antrarusiais zmonem
2012-04-03
+3
Atsakyti
Marius
Kas jum siauliai daros? Kad jau su siauliais yra sutartis tai jau reikia aprasyneti kiekviena??? Tokiu kaip Giedraitis pilna visur kodel pvz gudaitis paliukenas nenusipellne tokio demesio kaip jis? tie patys jankaitis dimsa Daniel Jokubaitis? kisat savus.... Siauliai....
2012-04-03
+2
Atsakyti
Rokas
Durantas ?:DDDD NKL pas abro renka pts bet kitur net 20 minuciu nelostu tegu nebenusisneka.... JUk abro net Kurauskas gauna 30 pts + dar galime pazieti abro gavo pries svarunes daug pires RKL 8 komanda :DDD Va vaitkus sutiknku talentas o sitas tevo juokdarys
2012-04-03
Atsakyti
lmfao
Baltasis Durantas xD
2012-04-03
+3
Atsakyti
JO
Nu Šposininkas tas Rokas , turbūt pakeis Zizirskienę
2012-04-03
-1
Atsakyti
Siaulietis
geras humoro jausmas pas bahura. Sekmes tobulejant, tikiuosi busi geresnis nei tetis buvo.
2012-04-03
Atsakyti
AST
Barcelona? Jam butu tikrai neblogai jei kada Siauliuose butu starte. Linkiu sekmes ir kuo aukstesniu tikslu, bet jo atveju netinka sky is the limit.
2012-04-03
+3
Atsakyti
Tbx
tiek virsui tiek apacioje uzrasyta, kad siauliu krastas kalbino... koks dar "Keep on the good work, bnews"
2012-04-03
-4
Atsakyti
O del islikimo NKL kovos ne Gargzdai?
2012-04-03
Atsakyti
Nu apie ta rinktine galejo ir neklausinet tiek daug, matosi kad paciam nelabai patogu atsakinet, suprantu kad ta jo medalio dalis nera tokia didele, vien is to:

– Kas lė­mė per­ga­lę?

– Tu­rė­jo­me Jo­ną Va­lan­čiū­ną, Vy­te­nį Či­žaus­ką, Do­vy­dą Re­di­ką, Ed­ga­rą Ula­no­vą. Jie aukš­tes­nio ly­gio žai­dė­jai, rung­ty­niau­jan­tys ge­ro­se ko­man­do­se.

jauciasi, kad nelabai kaip zaidejas, labiau kaip stebetojas sneka. O siaip saunus interviu, idomu apie tokius nelabai pasizymejusius, bet potencialius daugiau suzinot. Keep on the good work, bnews
2012-04-03
Atsakyti
ddd
:DD Toks jau pienius kad krc :D
2012-04-03
+4
Atsakyti
nba
Malediec taip ir toliau snaiperi.:)
2012-04-03
-3
Atsakyti

Rašyti komentarą

Vardas:      
  Iš viso: 16

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.